banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1 -  Mục tiêu chungĐào tạo
Cử nhân Tài chính - Ngân hàng có trình độ đại học sau khi tốt nghiệp sẽ có được
bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức
Tài chính - Ngân hàng đủ để đáp ứng được các nhu cầu thực tiễn, có tiềm năng
phát triển và khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh của khoa học, kỹ thuật,
công nghệ và sản xuất trong thời đại hiện nay.Cụ thể:Trang bị
cho sinh viên những kiến thức kinh tế - tài chính hiện đại, về tiền tệ - ngân hàng,
hiểu biết về các hoạt động tài chính trong một công ty, của một ngân hàng
thương mại, thông qua việc nắm vững các kiến thức về : phân tích - hoạch định
và dự toán tài chính,thực hiện quản trị hệ thống ngân sách của công ty, phân
tích và đánh giá hiệu quả và rủi ro của một dự án đầu tư, Xây dựng cơ cấu vốn tối
ưu, tín dụng, kế toán ngân hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, kinh
doanh chứng khoán… Bên cạnh đó, sinh viên chuyên ngành này còn được trang bị
thêm những kỹ năng cần thiết cho người lao động như kỹ năng giải quyết vấn đề,
kỹ năng làm việc nhóm.
Sinh
viên tốt nghiệp có thể làm việc tại bộ phận tài chính trong các công ty sản xuất  kinh doanh, các công việc được giao trong
ngân hàng như: Cán bộ tín dụng, nhân viên kế toán, kế toán viên phòng thanh
toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ.


2 - Thời
gian đào tạo
:
4 năm

3- Khối
lượng kiến thức toàn khoá:


195 Đơn
vị học trình (viết tắt là đvht), chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất
(5đvht) và Giáo dục Quốc phòng (11 đvht).

4 - Đối
tượng tuyển sinh:


Học sinh
tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

5- Quy
trình đào tạo,  điều kiện tốt nghiệp:
Thực
tập khoá luận tốt nghiệp

6-  Thang 
điểm
: Áp dụng thang điểm 10/10 đối với tất cả các bài thi và kiểm tra


  Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực
hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng ban hành theo Quyết định số:
25/2006/QĐ - BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


7 -  Nội dung chương trình


7.1. Kiến thức giáo dục đại cương
7.1.1. Lý luận chính trị
STT


TÊN HỌC PHẦN


SỐ TIẾT


SỐ ĐVHT


TS


LT


TH


1           


Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin


75


75

5


2           


Đường lối CM ĐCS VN


45


45

3


3           


Tư tưởng Hồ Chí Minh


45


45

3


Tổng:


165


165

117.1.2.Khoa học xã hội

STT


TÊN HỌC PHẦN


SỐ TIẾT


SỐ ĐVHT


TS


LT


TH


4           


Pháp luật đại cương


45


45

3


5           


Kinh tế phát triển


45


45

3


6           


Lịch sử các học thuyết kinh tế


45


45

3


7           


Tâm lý học đại cương


45


45

3


Tổng:


180


180

12
7.1.3. Ngoại ngữ

STT


TÊN HỌC PHẦN


SỐ TIẾT


SỐ ĐVHT


TS


LT


TH


8           


Tiếng Anh cơ bản


240


240

16


9           


Tiếng Anh chuyên ngành 1 & 2


120


120

8


Tổng:


360


360

24


7.1.4.   Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường

STT


TÊN HỌC PHẦN


SỐ TIẾT


SỐ ĐVHT


TS


LT


TH


10        


Toán cao cấp 1


45


45

3


11        


Toán cao cấp 2


30


30

2


12        


Kỹ năng mềm 1


60


40


40


4


13        


Tin học văn phòng


75


30


60


4


14        


Lý thuyết xác suất và thống kê toán


60


60

4


15        


Môi trường và con người


45


45

3


Tổng:


330


235


100


207.1.5 Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

STT


TÊN HỌC PHẦN


SỐ TIẾT


SỐ ĐVHT


TS


LT


TH


16        


Giáo dục thể chất


150

150


5


17        


Giáo dục quốc phòng


165

165


 11


Tổng:


315

315

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp


7.2.1. Kiến thức cơ sở khối ngành


STT


TÊN HỌC PHẦN


SỐ TIẾT


SỐ ĐVHT


TS


LT


TH


18        


Kinh tế vi mô


60


60

4


19        


Kinh tế vĩ mô


60


60

4


20        


Nguyên lý thống kê


45


40


10


3


21        


Nguyên lý kế toán


75


75

5


22        


Kinh tế lượng


60


60

4


23        


Luật kinh tế


45


45

3


24        


Marketing căn bản


45


45

3


Tổng:


390


385


10


26


7.2.2. Kiến thức ngành


7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành
STT


TÊN HỌC PHẦN


SỐ TIẾT


SỐ ĐVHT


TS


LT


TH


25        


Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ


60


60

4


26        


Tài chính doanh nghiệp


60


60

4


27        


Tài chính quốc tế


45


45

3


28        


Kiểm toán căn bản


45


45

3


29        


Thuế


45


45

3


30        


Phân tích hoạt động kinh doanh


60


60

4


31        


Nghiệp vụ ngân hàng Thương mại


60


60

4


32        


Thị trường tiền tệ


45


45

3


33        


Toán tài chính


45


45

3


Tổng:


465


465

317.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành


STT


TÊN HỌC PHẦN


SỐ TIẾT


SỐ ĐVHT


TS


LT


TH


34        


Quản lý dự án


60


45


30


4


35        


Thanh toán quốc tế


60


60

4


36        


Ngân hàng thương mại I, II


135


135

9


37        


Quản trị ngân hàng


75


75

5


38        


Kế toán ngân hàng


60


60

4


39        


Marketing ngân hàng


45


45

3


40        


Thẩm định dự án đầu tư


60


45


30


4


41        


Quản trị rủi ro tài chính


60


45


30


4


42        


Tiền tệ - Ngân hàng


75


75

5


43        


Thị trường chứng khoán


60


60

4


44        


Đề án chuyên ngành


45


45

3


Tổng:


735


695


60


49


7.2.2.3. Kiến thức bổ trợSTT


TÊN HỌC PHẦN


SỐ TIẾT


SỐ ĐVHT


TS


LT


TH


45         


Kế toán tài chính


60


60

4


46         


Kỹ năng mềm 2


60


40


40


4


47         


Thương mại điện tử


45


45

3


48         


Luật ngân hàng


45


45

3


Tổng:


210


185


50


147.2.3. Thực tập tốt nghiệp

STT


TÊN HỌC PHẦN


SỐ TIẾT


SỐ ĐVHT


TS


LT


TH


49        


Thực tập tốt nghiệp


300

300


5


50        


Khóa luận – Thi tốt nghiệp


360

360


8


Tổng:


660

660


138. Dự kiến kế hoạch giảng dạy (dự kiến)


TT
Học phần
SốĐVHT

TT
Học phần
SốĐVHT

Học kỳ 1
28


Học kỳ 2
27
1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
5

1
Đường lối CM của CSVN
3
2
Pháp luật đại cương
3

2
Toán cao cấp 2
2
3
Toán cao cấp 1
3

3
Kinh tế vĩ mô
4
4
Kỹ năng mềm 1
4

4
Lý thuyết xác suất và thống kê toán
4
5
Kinh tế vi mô
4

5
Lịch sử các học thuyết kinh tế
3
6
Tiếng anh cơ bản 1
4

6
Tiếng Anh cơ bản 2
4
7
Tâm lý học đại cương
3

7
Tin học văn phòng
4
8
Giáo dục thể chất 1
2

8
Giáo dục thể chất 2
3

Học kỳ 3
28


Học kỳ 4
25
1
Tư tưởng Hồ Chí Minh
3

1
Kinh tế phát triển
3
2
Kinh tế lượng
4

2
Lý thuyết tài chính - Tiền tệ
4
3
Nguyên lý kế toán
5

3
Kiểm toán căn bản
3
4
Luật kinh tế
3

4
Kế toán tài chính
4
5
Tiếng Anh cơ bản 3
4

5
Marketing căn bản
3
6
Toán tài chính
3

6
Tài chính doanh nghiệp
4
7
Nguyên lý thống kê
3

7
Tiếng Anh cơ bản 4
4
8
Môi trường và con người
3

Học kỳ 5
25


Học kỳ 6
27
1
Thẩm định dự án đầu tư
4

1
Luật ngân hàng
3
2
Tài chính quốc tế
3

2
Thanh toán quốc tế
4
3
Phân tích hoạt động kinh doanh
4

3
Ngân hàng thương mại I
4
4
Thị trường chứng khoán
4

4
Tiền tệ - Ngân hàng
5
5
Thuế
3

5
Quản trị rủi ro tài chính
4
6
Thị trường tiền tệ
3

6
Tiếng Anh chuyên ngành II
4
7
Tiếng Anh chuyên ngành I
4

7
Đề án chuyên ngành
3

Học kỳ 7
28


Học kỳ 8
17
1
Ngân hàng thương mại II
5

1
Kỹ năng mềm 2
4
2
Quản trị ngân hàng
5

2
Thực tập
5
3
Kế toán ngân hàng
4

3
Khóa luận tốt nghiệp
8
4
Marketing ngân hàng
3
5
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
4
6
Thương mại điện tử
3
7
Quản lý dự án