banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

QUYẾT ĐỊNH GIAO CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Quyết định số 3419/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 09 năm 2015 về việc giao cho Trường Đại học Thành Đông đào tạo trình độ thạc sĩ.