banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Các trường đào tạo ngành Luật tại khu vực phía nam

Nhóm ngành LUẬT tại các khu vực Phía Nam

Dưới đây là danh sách các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước có đào tạo các chuyên ngành thuộc  ngành Luật

 
lien thong đh luat
CÁC TRƯỜNG KHU VỰC PHÍA NAM
Tên trường
Tên ngành, chuyên ngành
- Luật Kinh doanh
- Luật Thương mại quốc tế
- Luật Dân sự
- Luật Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán
Ngành Luật (chuyên ngành Luật kinh doanh)
- Luật Thương mại
- Luật Dân sự
- Luật Hình sự
- Luật Hành chính
- Luật Quốc tế
- Luật (gồm các chuyên ngành: Luật hành chính, Luật thương mại, Luật kinh doanh)
- Luật kinh tế
- Luật
- Luật kinh tế
- Luật
- Luật Kinh doanh
- Luật (có 3 chuyên ngành: Luật Hành chính; Luật Tư pháp; Luật Thương mại)