banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Các trường CĐ, ĐH tuyển sinh ngành KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN tại khu vực TP. Hồ Chí Minh

Dưới đây là danh sách các trường Đại học, Cao đẳng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh có đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành Kế toán – Kiểm toán

lien thong nganh ke toan


TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Tên trường
Tên ngành
- Kế toán – Kiểm toán
- Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kế toán Ngân hàng)
- Kế toán
- Kế toán (gồm chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và Kiểm toán)
- Kế toán
- Kế toán
- Kiểm toán
- Kế toán
- Kế toán
- Kế toán
- Kế toán
- Kế toán
- Các chuyên ngành Kế toán, Kế toán doanh nghiệp; Kế toán tài chính
- Kế toán
- Kế toán
- Kế toán
- Kế toán
- Kế toán (chuyên ngành Kế toán, Kế toán - Kiểm toán)
- Kế toán

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
Tên trường
Tên ngành
- Kế toán
- Kế toán
- Kế toán
- Kế toán
- Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)
- Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)
- Kế toán
- Kế toán
- Kế toán
- Kế toán
- Kế toán
- Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán ngân hàng)
- Kế toán
- Kế toán
- Kế toán
- Kế toán
- Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán kiểm toán, Kế toán tin học)
- Kế toán
- Kế toán
- Kế toán