banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh tại tp.hcm


Nhóm ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH tại TP. Hồ Chí Minh



Dưới đây là danh sách các trường Đại học, Cao đẳng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh có đào tạo các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Quản trị kinh doanh:





nganh quan tri kinh doanh



TRƯỜNG ĐẠI HỌC




























Tên trường


Tên ngành, chuyên ngành



- Quản lý công nghiệp



- Quản trị kinh doanh



- Quản trị kinh doanh



- Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải hàng không; Quản trị doanh nghiệp hàng không; Quản trị cảng hàng không, Quản trị dịch vụ)



- Quản trị Kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Thương mại quốc tế; Kinh doanh quốc tế; Du lịch lữ hành; Thẩm định giá; Kinh doanh bất động sản).



- Quản trị kinh doanh
- Quản trị kinh doanh quốc tế
- Quản trị kinh doanh Nhà hàng khách sạn



- Quản trị Kinh doanh (gồm các chuyên ngành QTKD Tổng hợp, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh du lịch; Quản trị Marketting)



- Quản trị kinh doanh



- Quản trị kinh doanh



- Quản trị kinh doanh



- Quản trị Kinh doanh tổng hợp
- Quản trị Kinh doanh thương mại



- Quản trị kinh doanh



- Quản trị kinh doanh



- Quản trị kinh doanh



- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Quản trị Marketing; Quản trị Ngoại thương; Quản trị lữ hành và hướng dẫn viên du lịch; Quản trị khách sạn, resort, condominium; Quản trị nhà hàng – dịch vụ ăn uống; Quản trị nhà bếp – kĩ thuật nấu ăn; Quản lí đô thị)



- Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp; Kinh doanh quốc tế; Quản trị Marketing; Quản trị Tài chính)



- Quản trị kinh doanh


- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành


- Quản trị khách sạn


- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống



- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế; Quản trị hành chánh văn phòng; Marketing; Quản trị du lịch; Quản trị khách sạn nhà hàng)



- Quản trị kinh doanh


- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành



- Quản trị kinh doanh


- Kinh doanh thương mại


- Quản trị khách sạn


- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành



Quản trị kinh doanh



- Quản trị kinh doanh
- Quản trị nhân lực
- Quản trị khách sạn



Quản trị kinh doanh



- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế, Quản trị du lịch, Kinh tế đối ngoại, Marketing)




TRƯỜNG CAO ĐẲNG























Tên trường


Tên ngành, chuyên ngành



- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị nhân sự; Quản trị Marketing; Quản trị ngoại thương; Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị tài chính doanh nghiệp)



- Quản trị kinh doanh



- Quản trị kinh doanh (gồm 2 chuyên ngành Quản trị Marketing và Quản trị kinh doanh tổng hợp)



- Quản trị kinh doanh


- Quản lí công nghiệp



Quản trị kinh doanh



- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành Quản trị kinh doanh; QTKD xuất nhập khẩu)


- Kinh doanh quốc tế



- Kinh doanh Quốc tế (chuyên ngành Kinh doanh Xuất Nhập khẩu)


- Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị Doanh nghiệp thương mại; Quản trị Kinh doanh Xăng dầu; Marketing Thương mại; Quản trị kinh doanh Nhà hàng -Khách sạn)



- Quản trị kinh doanh



- Quản trị kinh doanh


- Kinh doanh thương mại



Quản trị kinh doanh



- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: QT kinh doanh tổng hợp; QT kinh doanh quốc tế; QT kinh doanh Du lịch Lữ hành; QT kinh doanh nhà hàng, khách sạn; QT Marketing; QT Tài chính)



- Quản trị Kinh doanh



- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị nhà hàng khách sạn; Quản trị du lịch lữ hành; Quản trị tài chính ngân hàng)



Quản trị kinh doanh



Quản trị kinh doanh



Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành: QTKD Quốc tế, QTKD Du lịch, QTKDThương mại, Quản trị văn phòng)



- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh thương mại)



- Quản trị kinh doanh


- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành


- Quản trị khách sạn



- Quản trị kinh doanh