banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Kinh tế và quản lý công: Học gì và làm gì?

Kinh tế và quản lý công: Học gì và làm gì?

Kinh tế và quản lý công đào tạo các cử nhân có thể đảm nhận công việc trong lĩnh vực hành chính, quản lý hành chính nhà nước, những công việc liên quan đến quản trị trong khu vực nhà nước...

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý kinh tế Nhà nước.
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý kinh tế nhà nước, các tổ chức dịch vụ công ở các lĩnh vực tài chính, quản lý đô thị, giáo dục... Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp ở các lĩnh vực kinh tế. 
Chuẩn đầu ra
Cử nhân ngành Kinh tếquản lý công được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế học ứng dụng trong khu vực công và khả năng quản lý khu vực công; có kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các đô thị, các khu vực và các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và dịch vụ công...
Có kiến thức hiểu biết chung về các lĩnh vực xã hội và nhân văn bao gồm luật pháp, tâm lý, xã hội học, môi trường và con người… và có năng lực vận dụng kiến thức vào công tác chuyên môn.
Có kiến thức sâu rộng và trình độ chuyên môn cao về kinh tế và quản lý kinh tế, tài chính trong khu vực công; có khả năng vận dụng các lý thuyết kinh tế để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế và dự báo những biến động của nền kinh tế.
Người tốt nghiệp cũng có khả năng am hiểu, phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các đô thị, các khu vực và các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất, dịch vụ công.
Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng: tư duy phân tích; nghiên cứu, đánh giá các chính sách kinh tế-xã hội; tổng hợp và sáng tạo; giải quyết vấn đề... Có trình độ tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEIC.
Cơ hội nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế và quản lý công sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc khu vực công và các thành phần kinh tế.
Các đơn vị này bao gồm các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương và địa phương; các tổ chức, đoàn thể xã hội; các đơn vị hoạt động dịch vụ công; các trường ĐH, Viện nghiên cứu; các tổ chức tư vấn về các vấn đề kinh tế - xã hội; làm việc, tham gia các dự án phát triển kinh tế-xã hội, làm việc trong các doanh nghiệp, các công ty, các tổ chức tài chính-tín dụng... 
Có khả năng  học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: Tiếp tục học ở các bậc sau ĐH (trong và ngoài nước) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế (Kinh tế học; Kinh tế phát triển; Kinh tế và Quản lý công; Kinh tế Tài chính - ngân hàng...).
Có đủ năng lực để nghiên cứu chuyên sâu về những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế và quản lý công.

Nguồn: internet