banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Danh sách các trường đủ điều kiện tham gia tổ chức thi chứng chỉ công nghệ thông tin


Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tham gia tổ chức thi, cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin (theo thông tư liên tịch số 17/TTLT - BGDĐT - BTTTT ngày 21/6/2016)